plus minus gleich

logo kokisSTATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU.

Email Drukuj PDF

 

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU

EDUKACJI, KULTURY I SPORTU.

 


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem apolitycznym i dobrowolnym.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu przy ul. Marii Konopnickiej 4, 18-500 Kolno.

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest wyłącznie na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

10. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: edukacja, kultura, sport, ochrona zdrowia, prawa człowieka.

11. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami kultury i sportu oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami prywatnymi na rzecz edukacji społeczeństwa.

b) podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy materialnej dla uzdolnionej młodzieży.

c) podejmowanie działań rozwijających świadomość, wrażliwość kulturową i społeczną młodego pokolenia.

d) pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej lokalnej społeczności.

e) aktywizacja osób starszych i integracja międzypokoleniowa.

f) wspieranie i rozwijanie twórczych możliwości społeczności lokalnej sprzyjającej integracji.

g) popularyzowanie walorów turystycznych Ziemi Kolneńskiej oraz podejmowanie działań na rzecz lokalnych i regionalnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

h) podejmowanie działań zmierzających do promowania różnych dyscyplin sportowych.

i) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, krzewienie kultury fizycznej i sportu.

j) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

k) wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju turystyki.

l) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, wystaw, seminariów oraz publikacje materiałów w formie plakatów, broszur, książek, itp.

m) organizowanie konkursów.

n) organizowanie zajęć dodatkowych w formie kursów np. językowych, tańca, zajęć rekreacyjnych, itp.

o) inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej.

p) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

q) wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych.

r) organizowanie i prowadzenie działalności w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

12. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

13. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a. złoży deklarację członkowską na piśmie,

b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

d. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

c. regularnego opłacania składek.

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkowstwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

b. wykluczenia przez Zarząd:

· z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

· z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

· z powodu niepłacenia składek przez okres 1 roku,

· na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

26. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.

b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.

c. Komisja Rewizyjna.

27. Kadencja władz.

a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu niejawnym bezwzględną większością głosów.

b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcje pełnić nie dłużej niż trzy kadencje.

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

29. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

30. Walne Zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

31. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

32. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Powinno ono być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

33. Walne Zebranie obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.

34. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia.

35. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

b. uchwalenie zmian statutu.

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.

d. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

f. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

g. uchwalanie budżetu.

h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

j. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

37. Zarząd składa się z 3 do 6 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i dwóch członków wybiera Zarząd spośród swoich członków.

38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes, a w wyjątkowych sytuacjach wiceprezes.

39. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia.

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

c. sporządzanie planów pracy i budżetu.

d. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

h. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

i. przyjmowanie i skreślanie członków.

40. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

41. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu.

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

43. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i fundusze

44. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich.

b. darowizn, spadków, zapisów.

c. dotacji i ofiarności publicznej.

45. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

48. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, a w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

49. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

51. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Prezes – Bogumiła Ranik - ……………………………………………………..

2. Wiceprezes – Teresa Dzięgielewska - …………………………………………..

3. Sekretarz – Joanna Szymańska - ………………………………………………..

4. Skarbnik – Barbara Kordal - ……………………………………………………

5. Członek – Teresa Cieplińska - ………………………………………………….

6.Członek – Alina Śleszyńska - …………………………………………………..

 

Wyszukaj w serwisie...

Kliknij...


Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Odsłon : 1381034

BIP KOKiS

 BIP